Họ Tên:
NGUYỄN KIM HƯƠNG
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
17 - 5 - 2007
Hưởng Thọ:
55
Đặt Tại Chùa
CHÙA ĐA BẢO
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh