Họ Tên:
TRỊNH LÊ TRUNG HIẾU
Pháp Danh:
THIÊN THUẬN
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
17 - 5 - 1974
Hưởng Thọ:
3
Đặt Tại Chùa
CHÙA TỪ NGHIÊM
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

  Năm Sinh: 13-04-1972

Nhằm: ÂL 30-02 Nhâm Tý

Năm Mất: Nhằm ÂL 26-04 Giáp Thân

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh