Họ Tên:
PHẠM VĂN SÔ
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
17 - 4 - 1996
Hưởng Thọ:
76
Đặt Tại Chùa
Chùa Tuyền Lâm
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh