Họ Tên:
HL: TĂNG KIỀU
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
13 - 7 - 0
Hưởng Thọ:
67
Đặt Tại Chùa
TỊNH XÁ NGỌC DUYÊN
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh