Họ Tên:
ĐOÀN BÁ VÂN
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
17 - 4 - 1972
Hưởng Thọ:
38
Đặt Tại Chùa
CHÙA VẠN PHƯỚC
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh