Họ Tên:
Trần Văn Thịnh
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
Kệ 1, Tầng 1, Vị trí số 5
Ngày Mất:
14 - 6 - 1982
Hưởng Thọ:
53
Đặt Tại Chùa
TỊNH XÁ ĐẠI GIÁC
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh