Họ Tên:
NGUYỄN THỊ LƯƠNG
Pháp Danh:
DIỆU THUẬN
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
12 - 10 - 0
Hưởng Thọ:
84
Đặt Tại Chùa
CHÙA TỪ NGHIÊM
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh