Họ Tên:
LÂM VĂN VINH
Pháp Danh:
THIỆN HẠNH
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
13 - 7 - 2008
Hưởng Thọ:
53
Đặt Tại Chùa
CHÙA BỒ ĐỀ
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh