Họ Tên:
TĂNG VĂN HỦ
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
17 - 5 - 2006
Hưởng Thọ:
86
Đặt Tại Chùa
Chùa Bửu Liên
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh