Họ Tên:
NGUYỄN THỊ THU
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
13 - 7 - 2000
Hưởng Thọ:
66
Đặt Tại Chùa
CHÙA ĐẠI HẠNH
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh