Họ Tên:
PHẠM THỊ NHƯ
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
12 - 10 - 2003
Hưởng Thọ:
76
Đặt Tại Chùa
CHÙA ĐẠI HẠNH
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh