Họ Tên:
HÀ THỊ ẢNH
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
13 - 7 - 1939
Hưởng Thọ:
39
Đặt Tại Chùa
CHÙA GIÁC NGẠN
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh