Họ Tên:
LA CƯ
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
14 - 6 - 2005
Hưởng Thọ:
81
Đặt Tại Chùa
CHÙA GIÁC NGẠN
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh