Họ Tên:
THÂN TRỌNG THUỆ
Pháp Danh:
THIỆN QUANG
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
13 - 7 - 2000
Hưởng Thọ:
75
Đặt Tại Chùa
CHÙA GIÁC NGẠN
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh