Họ Tên:
NGUYỄN THÍ CHIỂU
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
17 - 4 - 2012
Hưởng Thọ:
85
Đặt Tại Chùa
CHÙA GIÁC TÂM TỰ
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh