Họ Tên:
NGUYỄN CÔNG DANH
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
13 - 7 - 1998
Hưởng Thọ:
40
Đặt Tại Chùa
Chùa Bửu Liên
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Năm mất : nhằm 20-05 Mậu Dần

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh