Họ Tên:
ĐẶNG THỊ CHỮ
Pháp Danh:
DIỆU NGHĨA
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
17 - 4 - 2005
Hưởng Thọ:
77
Đặt Tại Chùa
CHÙA GIÁC TÂM
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh