Họ Tên:
LÊ KIM CHI
Pháp Danh:
THÁNH HIỀN
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
17 - 5 - 2010
Hưởng Thọ:
47
Đặt Tại Chùa
CHÙA XÁ LỢI
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh