Họ Tên:
PHẠM ĐÌNH TƯỜNG
Pháp Danh:
LIỄU VÂN
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
13 - 7 - 1990
Hưởng Thọ:
71
Đặt Tại Chùa
CHÙA XÁ LỢI
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh