Họ Tên:
NGUYỄN THỊ NGA
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
17 - 5 - 2013
Hưởng Thọ:
52
Đặt Tại Chùa
Chùa Tuyền Lâm
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh