Họ Tên:
TRẦN NGHĨA ĐẠT
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
14 - 6 - 1999
Hưởng Thọ:
72
Đặt Tại Chùa
Chùa Bửu Liên
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Tự : HIẾU

Năm sinh : 1928

Năm mất : 

nhằm 01-05 Kỷ Mão


Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh