Họ Tên:
LÊ CÔNG THỦY
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
17 - 4 - 1990
Hưởng Thọ:
59
Đặt Tại Chùa
Tĩnh Xá Lộc Uyên
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh