Họ Tên:
NGUYỄN VĂN MÙA
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
15 - 2 - 1966
Hưởng Thọ:
68
Đặt Tại Chùa
CHÙA XÁ LỢI
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh