Họ Tên:
PHẠM THỊ PHÚC
Pháp Danh:
TỊNH HIỂN
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
17 - 5 - 2013
Hưởng Thọ:
97
Đặt Tại Chùa
CHÙA XÁ LỢI
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh