Họ Tên:
ĐẶNG QUÝ ĐỨC
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
14 - 6 - 1970
Hưởng Thọ:
20
Đặt Tại Chùa
CHÙA PHÁP VÂN
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh