Họ Tên:
ĐINH VĂN TÂM
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
15 - 2 - 0
Hưởng Thọ:
25
Đặt Tại Chùa
CHÙA PHÁP VÂN
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

 Mất: 15/02 Bính Thìn

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh