Họ Tên:
NGUYỄN VĂN HOA
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
17 - 5 - 1974
Hưởng Thọ:
26
Đặt Tại Chùa
CHÙA PHÁP VÂN
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh