Họ Tên:
LÊ VĂN NĂM
Pháp Danh:
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
15 - 2 - 2002
Hưởng Thọ:
78
Đặt Tại Chùa
CHÙA LONG AN
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh