Họ Tên:
NGUYỄN QUANG VỸ
Pháp Danh:
QUẢNG TIẾN
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
14 - 6 - 0
Hưởng Thọ:
84
Đặt Tại Chùa
Chùa Giác Minh
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

 MẤT: 14/06 NHÂM TÝ

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh