Họ Tên:
HOÀNG THỊ KÍU
Pháp Danh:
DIỆU HẠNH
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
13 - 7 - 0
Hưởng Thọ:
71
Đặt Tại Chùa
CHÙA VẠN ĐỨC
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

 MẤT: 13/07 KỶ SỬU

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh