Họ Tên:
NGUYỄN VĂN NỞ
Pháp Danh:
TRÍ PHƯỚC
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
17 - 5 - 0
Hưởng Thọ:
80
Đặt Tại Chùa
CHÙA VẠN ĐỨC
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

 MẤT: 17/05 TÂN MÃO

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh