Họ Tên:
TRẦN THÚY HỒNG
Pháp Danh:
DIỆU NGỘ
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
13 - 7 - 2004
Hưởng Thọ:
54
Đặt Tại Chùa
CHÙA VẠN ĐỨC
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh