Họ Tên:
NGUYỄN THỊ VẤN
Pháp Danh:
DIỆU HIỂN
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
14 - 6 - 0
Hưởng Thọ:
55
Đặt Tại Chùa
Chùa Bửu Liên
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

 MẤT: 14/06 KỶ DẬU

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh