Họ Tên:
NGUYỄN HUY HIẾU
Pháp Danh:
LIỄU NHÂN
Vị Trí đặt:
Ngày Mất:
13 - 7 - 0
Hưởng Thọ:
46
Đặt Tại Chùa
CHÙA PHÁP VÂN (QUẬN TÂN PHÚ)
Người Liên Hệ:
Phả Hệ:
chưa có

Tiểu Sự

Lời Dặn

Mong Muốn

Sở Thích

Album hình ảnh

Hình ảnh