Ban Quản Lý Dự Án Ngọc Hoa Sen -Thạch Ngọc
Địa chỉ: 90 Thân Nhân Trung, Phường 13, Q.Tân Bình, TP. HCM
Điện thoại: 08.3813071 - 38130510 - Fax: 08 38130629
Email:ngochoasenbv@gmail.com