Giỗ Hôm Nay

Ảnh Họ Tên Pháp Danh Ngày Giỗ Hưởng Thọ Nơi Gửi Vị Trí Thắp Hương
HOÀNG THANH HÀ 18 / 12 / 1963 3 CHÙA GIÁC TÂM TỰ
Bà: LÂM THỊ TÁM 18 / 12 / 2009 94 CHÙA THIỀN TÔN
HỒ HOÀNG HẢI 18 / 12 / 0 chưa biết Tĩnh Xá Lộc Uyên
NGUYỄN VĂN XINH 18 / 12 / 2003 68 Tĩnh Xá Lộc Uyên
NGUYỄN THỊ CHANG 18 / 12 / 1998 66 CHÙA THIÊN TRÌ
LƯƠNG VĂN THẤM 18 / 12 / 1992 63 Tĩnh Xá Lộc Uyên
HUỲNH TẤN HẢI 18 / 12 / 1998 20 Chùa Bửu Liên
NGUYỄN VĂN DOANH QUÃNG THƯƠNG 18 / 12 / 0 chưa biết CHÙA TỪ NGHIÊM
ĐOÀN THỊ CHUYỀN DIỆU CHUYÊN 18 / 12 / 1999 80 CHÙA GIÁC NGẠN
ĐẶNG ĐÌNH TÚC 18 / 12 / 1948 chưa biết CHÙA VẠN PHƯỚC
NGUYỄN HỮU TÂM THIỆN PHƯỚC 18 / 12 / 0 2 CHÙA TỪ NGHIÊM
NGUYỄN VĂN HOÀI 18 / 12 / 0 22 CHÙA BỒ ĐỀ
MẠC VĂN QUÁN 18 / 12 / 0 chưa biết CHÙA GIÁC TÂM
NINH THỊ QUY 18 / 12 / 2009 93 CHÙA GIÁC TÂM
GERALD WELLMAN THIỆN QUANG 18 / 12 / 2007 55 CHÙA XÁ LỢI
NGUYỄN THỊ VIẾT 18 / 12 / 2009 86 CHÙA XÁ LỢI
PHAN HỮU TÍNH BỬU CHÁNH 18 / 12 / 0 66 CHÙA XÁ LỢI
Cụ bà VÕ THỊ HƯỜNG DIỆU HƯƠNG 18 / 12 / 1975 84 Chùa Bửu Liên
QUÁCH ĐÌNH AN TUỆ QUANG 18 / 12 / 0 49 Chùa Bửu Liên
LÊ HIỀN TÂM 18 / 12 / 2012 chưa biết CHÙA BỒ ĐỀ
ĐÀO ĐÌNH TOẠI 18 / 12 / 2013 56 CHÙA THIỀN TÔN
ĐINH VĂN XUÂN THIỆN THÀNH 18 / 12 / 2013 85 CHÙA THIỀN TÔN
NGUYỄN ĐỨC RƯ 18 / 12 / 0 76 TỊNH XÁ ĐẠI GIÁC
BỬU CỔN 18 / 12 / 2002 91 CHÙA VẠN QUỐC
HL LÊ.T.Q.UYỂN QUẢNG DIỆU 18 / 12 / 0 chưa biết CHÙA VẠN PHƯỚC
QUÁCH ĐÌNH AN TUỆ QUANG 18 / 12 / 0 49 Chùa Bửu Liên
VÕ PHẠM THỊ HƯỜNG DIỆU HƯƠNG 18 / 12 / 1975 81 Chùa Bửu Liên
ĐẶNG KIM BIÊN DIỆU LƯỢNG 18 / 12 / 2006 79 CHÙA KIỀU ĐÀM
ĐẶNG THỊ GIẰNG DIỆU NHẪN 18 / 12 / 1994 58 CHÙA KIỀU ĐÀM
PHAN ĐINH LƯU 18 / 12 / 1996 88 CHÙA MINH HÒA
NGUYỄN THỊ LAN 18 / 12 / 1986 55 CHÙA BỒ ĐỀ
ĐẶNG TRUNG HIẾU MINH NGHĨA 18 / 12 / 2013 25 Chùa Giác Minh
TRẦN VĂN NÀO 18 / 12 / 0 59 Chùa Tuyền Lâm
BỬU CỔN 18 / 12 / 2002 91 CHÙA VẠN QUỐC
ĐINH THỊ NHÂN DIỆU NGHĨA 18 / 12 / 2003 72 CHÙA TRUNG NGHĨA
LÊ TRÍ THỨC CHƠN LÝ 18 / 12 / 1984 77 CHÙA GIÁC VIÊN
PHẠM THỊ PHONG 18 / 12 / 1977 73 CHÙA VIÊN GIÁC
HOÀNG THỊ XUÂN DIỆU HẠ 18 / 12 / 2000 90 CHÙA VẠN HẠNH
NGUYỄN THỊ HẠNH 18 / 12 / 1984 30 CHÙA VẠN HẠNH
NGUYỄN THỊ HUỆ QUẢNG HƯƠNG 18 / 12 / 1983 61 CHÙA VẠN PHƯỚC
NGUYỄN HOÀNG QUYẾT 18 / 12 / 0 28 CHÙA PHÁP BỬU
LÝ THỊ TUYẾN THỊ NGHĨA 18 / 12 / 2004 79 TỊNH XÁ NGỌC THÀNH
NGUYỄN THỊ TÂM DIỆU TÂM 18 / 12 / 0 86 TỊNH XÁ NGỌC THÀNH
PHAN HỮU TÍNH BỬU CHÁNH 18 / 12 / 0 66 CHÙA XÁ LỢI 377
ĐÀO ĐÌNH TOẠI CHIẾU NGUYỆN 18 / 12 / 2013 56 CHÙA THIỀN TÔN
TAING.CHHONG CHÁNH NGUYỆN 18 / 12 / 2003 66 TỊNH THẤT LIÊN HOA
NGUYỄN BÁ KIỆU 18 / 12 / 1995 56 CHÙA PHƯỚC QUANG
NGUYỄN VĂN LÁO 18 / 12 / 0 54 Chùa Giác Minh
TRƯƠNG VĂN ĐÀ 18 / 12 / 2009 72 CHÙA GIÁC QUANG
NGUYỄN HOÀNG QUYẾT 18 / 12 / 0 28 CHÙA PHÁP BỬU
PHAN ĐỨC CHIẾN THIỆN NGHĨA 18 / 12 / 1997 chưa biết CHÙA PHƯỚC LONG
ĐOÀN NGỌC ĐIỆP 18 / 12 / 0 38 CHÙA TỪ THOÀN