028.3813 0510

info@ngochoasen.com

Menu
Xây dựng gia phảXây dựng gia phả
Test

PHẬT VÀ BỒ TÁT KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO?

Ngày đăng: 26/03/2019
Phật là đấng TOÀN TRI DIỆU GIÁC. Là bậc sáng suốt. Hoàn toàn trong sạch. Bồ tát, Phạn ngữ BODDHI SATTA, nghĩa là chúng sanh có nhiều trí tuệ. Có nhiều trí tuệ chứ chưa phải là TOÀN GIÁC
backtop